Mimořádné opatření MZ ČR č.j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN

Výjimku z povinnosti testování podle čl. I. a II. mimořádného opatření MZ ČR mají:

a) osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SAS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, a 

b) osoby, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen SPC) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví řádné příznaky onemocnění COVID-19.

Zavádí se povinnost zaměstnance prokázat to, že podstoupil RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 podle čl. I. nebo II. a skutečnosti podle odstavce 1 potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb.

Za zaměstnance se nově považují také :

1. dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce a

2. další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci.

Pokud bude vydáno mimořádné opatření, jimž bude pro určené zaměstnavatele nařízena obdobná povinnost jako v bodě I. mimořádného opatření, avšak se zvláštními pravidly, pak se na tyto zaměstnavatele původní mimořádné opatření nevztahuje.

V Praze, dne 9. 3. 2021

Vypracovala: Mgr. Kamila Pavelková

Additional information