1/2017 POZASTAVENO Z DŮVODU VYČERPÁNÍ KAPACIT - O změně budete informování. Doporučujeme využít alternativní nabídky LAMA mobile.

Výhodné volání

Pro členy OSD prostřednictvím mobilního operátora

T-Mobile

Chtěli bychom Vás informovat o možnosti využití výhodného volání prostřednictvím společnosti T-Mobile. Zvýhodněné volání můžete použít pro potřeby základní organizace nebo nabídnout členům OSD.

V předchozích číslech Bulletinu jsme Vás informovali o případech, kdy člen nezaplatil fakturu za služby společnosti T-mobil a takto neuhrazené faktury byly následně zaslány ZO k úhradě. K zajištění pokud možno bezproblémové spolupráce, bychom Vám doporučovali dodržet tyto kroky:

  1. Vyplnit formulář společnosti T-Mobile, kterým určíte osobu tzv. administrátora. Tento plní roli prostředníka mezi mobilním operátorem T-Mobile a členem, kterému je výhodné volání nabídnuto.
    Administrátor je zodpovědná osoba, která je oprávněna činit jménem základní organizace veškeré úkony vůči společnosti T-Mobile. Administrátor je společností T-mobile kontaktován, pokud dochází k nedostatkům v úhradě faktur za poskytnuté služby. Z těchto důvodů je nutné pravidelně aktualizovat kontaktní údaje na administrátora.
    Administrátorem bude ve většině případů předseda Základní organizace OSD. Jakmile formuláře v příloze č. 1 vyplníte, zašlete je na faxové číslo 603 604 646 nebo 800 737 334.
  2. I nadále platí doporučení Odborového svazu dopravy, aby před poskytnutím zvýhodněného volání člen OSD podepsal čestné prohlášení. V tomto se člen OSD, jako uživatel služeb mobilního operátora T-Mobile, zaváže řádně hradit faktury za poskytnuté služby a dostát veškerým svým závazkům. Čestné prohlášení tvoří přílohu č. 2.
  3. Rádi bychom Vás upozornili i na možnost poskytnout výhodné volání členovi OSD až poté, co předloží doklad o zřízení inkasní platby ze svého účtu na úhradu služeb T-Mobile.
Přílohy:
Stahnout tento soubor (Tarify T-mobile.pdf)Tarify T-mobile.pdf

Additional information