Odborový svaz dopravy a Svaz dopravy České republiky, sekce silniční dopravy uzavřely dodatek ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2013-2016. Tento dodatek navyšuje odměňování za „čekání mezi spoji“ u řidičů autobusů linkové osobní dopravy, u kterých délka žádného ze spojů nepřesahuje 50 km. Každé přerušení práce, které bude kratší než 16 minut, bude nyní pracovní dobou a to i z hlediska odměňování. Delší přerušení se pak budou sčítat a odměňovat obdobně jako doposud tj. 50,-Kč za každou celou hodinu. V kolektivní smlouvě lze sjednat vyšší odměnu.

V rámci této skupiny řidičů se nově bude hovořit o odměňování za „přerušení práce v rámci dělené směny“ a nikoliv o odměňování za „čekání mezi spoji“. Důvodem těchto formulačních změn je nejen výše uvedená faktická změna systému odměňování, ale též zamezení dalšímu zneužívání institutu dělené směny v původním slova smyslu.

Změny se nedotýkají řidičů autobusů u linek nad 50 km. Ti budou odměňováni tak jako doposud v souladu s Nařízením vlády č. 589/2006 Sb.

Dodatek nabude účinnosti dne 1. 1. 2016 a tímto dnem se stane závazným pro všechny zaměstnavatele sdružené v sekci silniční dopravy. Smluvní strany dále požádaly MPSV o rozšíření závaznosti tohoto dodatku na další podnikatelské subjekty.

Je třeba podotknout, že tento úspěch neznamená rezignaci na naše úsilí dosáhnout nejlepšího možného výsledku v rámci chystaných změn Nařízení vlády č. 589/2006.

Odkazy:

Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2013-2016

Seznam zaměstnavatelů sdružených v sekci silniční dopravy naleznete na webu Svazu dopravy České republiky

Additional information