Odborový svaz dopravy a Svaz dopravy České republiky, sekce silniční dopravy uzavřely dodatek ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2013-2016. Tento dodatek navýšil odměňování za „čekání mezi spoji“ u řidičů autobusů linkové osobní dopravy, u kterých délka žádného ze spojů nepřesahuje 50 km. Každé přerušení práce, které je kratší než 16 minut, je nyní pracovní dobou a to i z hlediska odměňování. Delší přerušení se pak sčítají a odměňují obdobně jako doposud tj. 50,-Kč za každou celou hodinu. V kolektivní smlouvě lze sjednat vyšší odměnu.

V rámci této skupiny řidičů se nově hovoří o odměňování za „přerušení práce v rámci dělené směny“ a nikoliv o odměňování za „čekání mezi spoji“. Důvodem těchto formulačních změn je nejen výše uvedená faktická změna systému odměňování, ale též zamezení dalšímu zneužívání institutu dělené směny v původním slova smyslu.

Změny se nedotýkají řidičů autobusů u linek nad 50 km. Ti jsou odměňováni tak jako doposud v souladu s Nařízením vlády č. 589/2006 Sb.

Dodatek nabyl účinnosti dne 1.1.2016 a tímto dnem se stal závazným pro všechny zaměstnavatele sdružené v sekci silniční dopravy. Smluvní strany dále požádaly MPSV o rozšíření závaznosti tohoto dodatku na další podnikatelské subjekty.

Dne 20.5.2016 bylo ve Sbírce zákonů vyhlášeno Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 157/2016 o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2013-2016. Dne 1.6.2016 se tedy Dodatek č.1 stal závazným i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy CZ – NACE 49.39, 49.41 a 52.29.

Předkládáme Vám seznam relevantních zaměstnavatelů, na které byl dodatek rozšířen a kteří se jím musí od 1.6.2016 řídit.

Odkazy:

Seznam zaměstnavatelů

Sdělení MPSV o rozšíření Dodatku č.1

Dodatek č. 1

Seznam zaměstnavatelů sdružených v sekci silniční dopravy naleznete na webuSvazu dopravy České republiky

Přílohy:
Stahnout tento soubor (ksvs-zam.pdf)ksvs-zam.pdf

Additional information