Pracovní právo

Zákonné právní předpisy:

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012  Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů (Tento zákon byl zrušen a danou problematika je upravena v hlavě XI. ZP)
 • Zákon č. 297/1991 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Podzákonné právní předpisy:

 • Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 201/2010, o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úraze, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů (konec účinnosti ke dni 31. prosince 2014)
 • Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů (konec účinnosti ke dni 31. prosince 2014)
 • Vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění pozdějších předpisů (konec účinnosti ke dni 31. prosince 2013)
 • Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 16/1991 Sb., o zprostředkovatelích, rozhodcích a ukládání kolektivních smluv vyššího stupně, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 114/1991 Sb., o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem, ve znění pozdějších předpisů

Královéhradecký kraj uzavřel smlouvy s autobusovými dopravci, kteří budou v letech 2021 až 2031 zajišťovat linkovou dopravu v osmi oblastech regionu. Radní včera schválili dokumenty pro dokončení veřejné soutěže v celkové hodnotě 7,7 miliardy korun. Jedná se o dosud největší zakázku kraje v jeho dvacetileté historii. Celý článek naleznete zde .

Nově vydané právní přepisy, týkající se především řidičů, naleznete v příloženém souboru.

 

Na následujícím odkazu naleznete stručnou informaci o nově vydaných právních předpisem, které se dotykají především problematiky dopravy a činnosti odborové organizace:

http://www.osdopravy.cz/attachments/article/279/33.%20P%20OSD%20-%20Právní%20předpisy%20pro%20distribuci%20na%20web%20-%20pdf.pdf

Na následujícím odkazu naleznete stručnou informaci o legislativních změnách za období od 14. 4. 2017 do 13. 6. 2017, které se dotýkají především problematiky dopravy a činnosti odborové organizace:

http://www.osdopravy.cz/attachments/article/362/6.%20P%20OSD%20-%20Pr%C3%A1vn%C3%AD%20p%C5%99edpisy%20pro%20distribuci.pdf

Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, upravuje ve své příloze kompletní seznam nemocí z povolání. Jednotlivé nemoci jsou v seznamu rozděleny celkem do šesti kapitol.

 1. kapitola obsahuje nemoci z povolání způsobené chemickými látkami,
 2. kapitola pojednává o nemocích z povolání způsobených fyzikálními faktory,
 3. kapitola zařazuje nemoci týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice,
 4. kapitola nemoci z povolání kožní,
 5. kapitola nemoci z povolání přenosné a parazitární,
 6. kapitola nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli.

Uvedené NV č. 290/1995 Sb. bude v dohledné době doplněno o další chorobu – nemoc z povolání – vzniklou z dlouhodobé fyzické zátěže bederní páteře. Tato nemoc z povolání je již mezirezortní pracovní skupinou schválena. Choroba by se snad mohla týkat i některých řidičů (hlavně řidičů nákladních vozidel), ale i zaměstnanců pošt.

Uvedený seznam nemocí z povolání v NV č. 290/1995 Sb. je možno doplnit o další nemoci z povolání (další onemocnění páteře apod.) na základě kvalifikovaného návrhu a následném projednání a schválení v mezirezortní skupině MPSV. Podklady musí být zpracovány odborně, společně s rozbory a stanovisky lékařů pracovně lékařské péče nebo registrujícími lékaři těch zaměstnanců, kterých se onemocnění týká. Zpracování podkladů by mělo obsahovat široký okruhu zaměstnanců (řidičů), kterých se nemoc nebo postižení týká. Bylo by možné využít i poznatků či zkušeností ze zahraničí.

Postup při uznávání nemocí z povolání

(řidičů nebo obecně zaměstnanců)

Zaměstnanec trpící onemocněním, které je obsaženo v příloze NV č. 290/1995 Sb., postupuje dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání).

Uznávání nemocí z povolání provádějí střediska nemocí z povolání na základě posouzení zdravotnickým zařízením, jehož součástí je oddělení nebo klinika nemocí z povolání nebo pracovního lékařství (tzv. pracovně lékařská pracoviště).

Toto pracoviště posuzuje onemocnění, u něhož vzniklo podezření, že se jedná o nemoc z povolání, z podnětu:

a) ošetřujícího lékaře (tzv. registrujícího lékaře) nebo

b) fyzické osoby trpící onemocněním.

Pracovně lékařské pracoviště provádí posouzení onemocnění na základě zjištění zdravotního stavu před vznikem onemocnění, výsledku lékařských vyšetření a dále na základě ověření podmínek vzniku onemocnění. Podmínky vzniku onemocnění ověřuje příslušná krajská hygienická stanice. Po posouzení onemocnění předloží pracovně lékařské pracoviště případ k ověření závěru posouzení onemocnění a k vydání lékařského posudku příslušnému středisku nemocí z povolání, v jehož územním obvodu má sídlo. Středisko poté vydá posudek a uzná nebo neuzná nemoc z povolání.

Návrh na přezkoumání lékařského posudku může dát pacient (respektive zaměstnanec) nebo osoby, pro které v souvislosti s vydáním tohoto posudku vyplývají povinnosti (zaměstnavatel), pokud se domnívají, že je posudek nesprávný. Návrh se podává vedoucímu zdravotnického zařízení, prostřednictvím lékaře, který posudek vypracoval.

Odkaz: Nařízení vlády č. 290/1995 Sb

V Praze dne 21. 6. 2016

Zpracoval: Ing. Václav Švarc SIBP a Mgr. Ivana Hornišová právní oddělení OSD

Additional information