Základní podmínky poskytnutí právní pomoci Předsednictvem OSD dle Řádu právní pomoci OSD

  • Podmínkou poskytnutí právní pomoci je, že člen i základní organizace řádně plní své členské povinnosti vyplývající ze Stanov OSD.
  • Člen se může obrátit prostřednictvím výboru základní organizace s písemnou žádostí o poskytnutí právní pomoci na Předsednictvo OSD. Výbor základní organizace k žádosti člena OSD doloží své stanovisko ve věci.
  • Výbor základní organizace vždy prokazatelně seznámí člena, který požádá o poskytnutí právní pomoci, s Řádem právní pomoci OSD v platném znění.
  • K žádosti o poskytnutí právní pomoci předsednictvem OSD doloží člen fotokopie příslušných dokumentů (např. výpovědi, rozhodnutí o náhradě škody, policejní protokoly apod.)
  • Předsednictvo OSD rozhoduje s konečnou platností, zda bude členovi poskytnuta bezplatně právní pomoc zastoupením před soudem I. stupně nebo před státním orgánem. Ve zcela výjimečných a odůvodněných případech může předsednictvo rozhodnout o poskytnutí právní pomoci i ve II. Stupni řízení, případně při odvolání (v těchto případech musí být vystavena nová žádost na poskytnutí právní pomoci Předsednictvem OSD).
  • V neodkladné záležitosti hrozící majetkovou či jinou újmou rozhodne o poskytnutí právní pomoci předseda OSD a věc předloží Předsednictvu OSD na jeho nejbližším zasedání.

Additional information